Polecaj i Zarabiaj

Wiedząc jak trudno znaleźć dobrego pracownika, nasza firma wychodzi na przeciw potrzebom naszych klientów oferując kompleksową pomoc w rozwiązywaniu tego problemu. Jeśli znasz firmę, która potrzebuje naszego wsparcia w rekrutacji i zatrudnieniu dobrej kadry daj nam znać!

Karta premiowa o wartości nawet 50 000 zł do wydania na co chcesz!

Poleć nas zaprzyjaźnionej firmie i dołącz do naszego programu aby zyskać cenne nagrody :

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące programu polecającego zadzwoń pod numer 506 800 009 a odpowiemy na wszystkie pytania!

§1 Zasady przyznawania nagród w programie „Polecaj i Zarabiaj”

 

  1. Warunkiem podstawowym przyznania nagrody w programie jest wpisanie osoby polecającej klienta na umowie jako „Polecający”, a umowa nie może zostać rozwiązana w pierwszych 3 miesiącach od jej podpisania. W przypadku jej rozwiązania nagroda nie zostanie uczestnikowi Programu “Polecaj i Zarabiaj” przyznana.
  2. Wartość nagrody zostaje określona po zakończeniu pierwszych 3 miesięcy trwania umowy z Poleconym klientem. W przypadku zmian w umowie między ROYAL WORK SP. Z O.O. SP.K. a Poleconym klientem wartość nagrody może zostać zmieniona w zależności od ilości zakontraktowanych przez Poleconego klienta pracowników.
  3. Oferta dotyczy tylko nowych firm, z którymi ROYAL WORK SP. Z O.O. SP.K. w chwili polecenia nie prowadzi działań negocjacyjnych, handlowych bądź rekrutacyjnych.
  4. Wartość nagrody jest uzależniona od podpisanej umowy oraz ilości pracowników zakontraktowanych przez Poleconego klienta: 
   min. 10 pracowników –      5000 zł
   min. 20 pracowników –    10000 zł
   min. 30 pracowników –    15000 zł
   min. 50 pracowników –    25000 zł
   min. 100 pracowników –  50000 zł

§2 Reklamacje

 

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu „Polecaj i Zarabiaj” powinny być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: kontakt@royalwork.pl z tytułem „Reklamacja do programu „Polecaj i Zarabiaj”.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji osoby zgłaszającej reklamację, a także opis i powód reklamacji.
  3. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od dnia otrzymania nagrody. Reklamacje, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.
  4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest wiążąca i ostateczna.
  5. Dane osobowe podane w reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) i w związku z tym Organizator informuje, że:
   Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator
   b. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych
   c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji związanej z Programem “Polecaj i Zarabiaj na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
   d. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora (Organizatora) w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
   e. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji zewnętrznej.
   f. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu reklamacji.
   g. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
   h. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§3 Postanowienia końcowe

 

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  2. Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość niniejszego Regulaminu, jeżeli bierze lub brał udział w Programie “Polecaj i Zarabiaj”.
  3. Zasady promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Programu “Polecaj i Zarabiaj” mają charakter wyłącznie informacyjny.
  4. Firma ROYAL WORK SP. Z O.O. SP.K. (Organizator) zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Programu “Polecaj i Zarabiaj”, jeżeli jest to uzasadnione konkretnym celem Programu.
  5. Organizator zastrzega sobie również prawo zakończenia Programu “Polecaj i Zarabiaj” w razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu “Polecaj i Zarabiaj” przed dokonaniem zmiany.
  6. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.